Taalontwikkelingsagterstande (taal-, spel- en leesprobleme) en probleme met Wiskunde word ondervang sodat die leerder weer op die verwagte ontwikkelingspeil in hierdie leerareas kan funksioneer. Hulp met studiemetodes word ook aangebied.

Areas wat aangespreek word:

Basiese perseptuele en motoriese uitvalle wat aanleiding gee tot uitvalle in Huistaal en Wiskunde. Struikelblokke en agterstande in Wiskunde, Afrikaans en Engels.

Wat aangebied word:

Evaluasie van skolastiese uitvalle in Wiskunde, Lees en Spel (Huistaal en Eerste Addisionele Taal). Individuele terapie vir bogenoemde probleme. Tuisprogramme om remediërende program te ondersteun. Leesterapie. Ondersteuning aan ouers en skoolopvoeders.

Tipe sessies:

Individuele sessies (30 min, 45 min., 60 min. na aanleiding van die leerder se behoeftes). Groepsessies: 2 – 4 leerders. Sessies kan by leerder se skool en/of by Pret en Leer praktyk geskied.

Remediërende terapeut:

Anja Hauptfleisch 

Kwalifikasies:
  • BA Honneurs Sielkunde (SU) (Cum Laude)
  • NOS Grondslagfase en Vroeë Kinderontwikkeling (Unisa) (Cum Laude)

Belangstellingsvelde:
  • Leer ondersteunings programme wat leerders se unieke struikelblokke in Lees, Spel of Wiskunde aanspreek.
  • Effektiewe studiemetodes wat leerders se aktiewe deelname, sowel as die gebruik van metakognitiewe vaardighede tydens die leerproses insluit.